Thông tin
  • Adult

    Adult

    Thể loại này không nghiêng nhiều về tình dục, mà chú trọng đến nội dung. Các cảnh quan hệ tình dục đều được che theo cách khác (Không thể nhìn thấy bộ phận nhạy cảm).

Danh sách Anime: [Thể loại] Adult
  • 1
Top lượt xem
  • Đang cập nhật